วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

จักรวรรดิวัตรมีหลักปฏิบัติ 12 ประการ

จักรวรรดิวัตร คือ หลักธรรมที่พระมหากษัตริย์และข้าราชการของพระองค์ใช้ในการดำเนินนโยบายทางการบริหารบ้านเมือง มีหลักปฏิบัติ 12 ประการ ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามกับบทบาทหน้าที่ได้ ดังนี้
1.การอบรมผู้ปกครองให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม
2.การผูกสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ
3.การให้รางวัลอันสมควรแก่ผู้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4.การเกื้อกูลผู้ทรงศีล เครื่องพรต และไทยธรรม และอนุเคราะห์คหบดี ด้วยความช่วยเหลือให้สิ่งที่จำเป็นสำหรับอาชีพ
5.การอนุเคราะห์ให้เลี้ยงชีพได้ตามควรแก่อัตภาพ
6.การให้ความอุปการะแก่ผู้ทรงศีลที่ประพฤติชอบ
7.การห้ามการเบียดเบียนสัตว์
8.การชักนำให้บุคคลทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรม ขจัดการทำบาปทำกรรม และความไม่เป็นธรรม
9.การให้การสงเคราะห์แก่ผู้ที่ขัดสนไม่พอเลี้ยงชีพ
10.การเข้าหาผู้ทรงศีลในโอกาสอันควร เพื่อศึกษาถึงบุญบาป
11.การตั้งวิรัติจิตไม่ให้เกิดธรรมราคะดำกฤษณา
12.การระงับความโลภ ห้ามจิตใจไม่ให้ปรารถนาลาภที่ไม่ควรได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น